Aviso legal e política de privacidade

Denominación Social: Escenoset, SL
Nome Comercial: Escenoset
Enderezo Social: R/ Das Hedras, 45 A,B – Milladoiro
15895 Ames (A Coruña ) – España
NIF: B15257066
e-Mail: info@escenoset.com
Nome do dominio: forosgaliciasabeamar.gal

Obxecto

O prestador, responsable do sitio web, pon ao dispor dos usuarios o presente documento co que pretende dar cumprimento ás obrigacións dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos os usuarios do sitio web respecto a cales son as condicións de uso do sitio web.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación.

O prestador resérvase o dereito para modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obrigación de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigacións, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web do prestador.

Responsabilidade

O prestador exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web, sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo.

O sitio web do prestador pode utilizar cookies (pequenos arquivos de información que o servidor envía ao computador de quen accede á páxina) para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio. As cookies utilizadas no sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal coa única finalidade de facer máis eficaz a súa transmisión ulterior e desaparecen ao terminar a sesión do usuario. En ningún caso utilizaranse as cookies para recoller información de carácter persoal.

Desde o sitio web do cliente é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que o prestador non pode controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros nos seus sitios web, este non asume ningún tipo de responsabilidade respecto a devanditos contidos. En todo caso, o prestador manifesta que procederá á retirada inmediata de calquera contido que puidese contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección ao devandito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

O prestador non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, en foros, chats, xeradores de blogues, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do prestador. Con todo e en cumprimento do disposto no art. 11 e 16 da LSSI-CE, o prestador ponse ao dispor de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, e colaborando de forma activa na retirada ou no seu caso bloqueo de todos aqueles contidos que puidesen afectar ou contravir a lexislación nacional, ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. No caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que puidese ser susceptible desta clasificación, rógase notifíqueo de forma inmediata ao administrador do sitio web.

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, pode garantirse o correcto funcionamento os 365 días do ano, 24 horas ao día. Con todo, o prestador non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas, ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso á páxina web.

Protección de datos persoais

Escenoset, S.L. titular do portal forosgaliciasabeamar.gal, informa os usuarios do mesmo, en diante o “portal”, que Escenoset, S.L. é responsable dos tratamentos que se realicen mediante este portal, salvo que outra cousa infórmese no tratamento de que se trate.

Escenoset, S.L. respecta a lexislación vixente en materia de protección de datos persoais, a privacidade dos usuarios e o secreto e seguridade dos datos persoais, de conformidade co establecido na lexislación aplicable en materia de protección de datos, en concreto, o Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016, adoptando para iso as medidas técnicas e organizativas necesarias para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos persoais facilitados, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos e os riscos aos que están expostos.
En concreto, infórmase os usuarios do portal que os seus datos de carácter persoal só poderán obterse para o seu tratamento cando sexan adecuados, pertinentes e non excesivos en relación co ámbito e as finalidades determinadas, explícitas e lexítimas para as que se obtiveron.

Cando se soliciten os datos persoais a través do portal, informarase previamente ao usuario, de forma clara e inequívoca, dos seguintes extremos:

 • Existencia dun tratamento de datos de carácter persoal.
 • a identidade e os datos de contacto do responsable do tratamento de datos persoais obtidos,
 • os datos de contacto do Delegado de Protección de Datos, se procede;
 • os fins do tratamento a que se destinan os datos persoais e a base xurídica do tratamento;
 • os destinatarios ou as categorías de destinatarios dos datos persoais, no seu caso.
 • no seu caso, a intención do responsable de transferir datos persoais a un terceiro país;
 • o prazo ou os criterios de conservación da información;
 • a existencia do dereito para solicitar ao responsable do tratamento o acceso aos datos persoais relativos ao interesado, e a súa rectificación ou supresión, ou a limitación do seu tratamento, o dereito á portabilidad dos datos, ou a opoñerse ao tratamento. Así mesmo, a maneira de exercitar os mencionados dereitos.
 • cando o tratamento estea baseado no consentimento do interesado, a existencia do dereito para retirar o consentimento en calquera momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada; Se o tratamento non está baseado no consentimento, o seu dereito para exercer a oposición ao tratamento.
 • o dereito para presentar unha reclamación #ante unha autoridade de control;
 • a existencia, se as houbese, de decisións automatizas, incluída a elaboración de perfís e o exercicio de dereitos asociados ao devandito tratamento.

En particular, cando se soliciten datos de nenos, o tratamento unicamente considerarase lícito se o consentimento deuno ou autorizou o titular da patria potestade ou tutela sobre o neno.

O usuario será o único responsable por mor do enchemento dos formularios con datos falsos, inexactos, incompletos ou non actualizados.

Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais. Os datos que se lle solicitan resultan necesarios, de maneira que de non facilitalos non será posible a prestación do servizo requirido. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal. Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se en Escenoset, S.L. estamos a tratar os seus datos persoais por tanto ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios, á limitación do seu tratamento, ou a opoñerse ao tratamento, así como ao dereito da portabilidad dos datos.

Ten dereito a presentar unha reclamación #ante a Autoridade de Control (Axencia Española de Protección de Datos www.aepd.es)

Propiedade intelectual e industrial

O sitio web, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/o gráficos son propiedade do prestador ou no seu caso dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes.

Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso da autorización escrita previa por parte do prestador. Calquera uso non autorizado previamente por parte do prestador será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, texto e/o gráficos alleos ao prestador e que puidesen aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto a os mesmos. En todo caso, o prestador conta coa autorización expresa e previa por parte dos mesmos.

Lei aplicable e xurisdición

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel desenvolvidas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais de Pontevedra.

A través da presente Política infórmase que os datos persoais dos clientes serán tratados de conformidade cos principios de transparencia, limitación da finalidade, minimización de datos, exactitude, integridade e confidencialidade, así como respectando o resto de obrigacións e garantías establecidas no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.

Para iso actualizamos a nosa Política de Privacidade, que afecta a persoas físicas e aos interlocutores de empresas, e que substitúe á que anteriormente regulaba o tratamento dos datos de Escenoset, S.L., co obxectivo de renovar a confianza do cliente e brindarlle unha experiencia diferencial.

Para os efectos de cumprir coa mencionada normativa e axudar ao Cliente ou usuario de Escenoset, S.L. a entender como se recompilan, empregan, tratan e protexen os seus datos persoais, Escenoset, S.L. infórmalle dos seguintes aspectos relacionados co seu dereito á protección de datos persoais.

1. Glosario de termos
Para a mellor comprensión da Política de privacidade, defínense os seguintes conceptos aos que se irá facendo referencia na mesma:

 • Cliente ou titular: persoa ou empresa que realice e manteña a relación contractual con Escenoset, S.L.
 • Usuario: persoa que interactúe na web de Escenoset, S.L.
 • Interlocutor de empresa: persoa designada por Escenoset, S.L. que interactúe para comunicacións informativas e/o comerciais.
 • Produto ou Servizo: produtos ou servizos cuxa comercialización se realice baixo Escenoset, S.L.

2. Quen trata os teus datos?
Identidade: Escenoset, S.L.
Dire. Postal: R/ Das Hedras, 45 A,B – Milladoiro
15895 Ames (A Coruña ) – España
Correo Elect: info@escenoset.com

3. Que é un dato persoal e que datos tratamos?
Os datos persoais consisten en información que identifica ou que permite identificar a persoas individuais como o nome, a dirección postal, a dirección de correo electrónico ou o número de teléfono etc.
Desde Escenoset S.L., tratamos a información persoal que o cliente facilita para a contratación dun produto ou servizo, así como a información xerada a través da prestación do mesmo. En base ao principio de minimización, os datos que poderemos tratar serán adecuados, pertinentes e limitados aos necesarios en función dos fins para os cales son tratados, e respectando sempre a vontade do cliente.

Os datos que poderán ser obxecto de tratamento, dependendo dos Produtos e/o Servizos que o Cliente teña contratados, así como dos tratamentos adicionais permitidos ou autorizados polo Cliente, serán os determinados nas seguintes categorías:

 • Datos de cliente: é o conxunto de datos formado polos datos de contacto, idade, así como calquera tipo de información solicitada
 • Datos dos Produtos ou Servizos: tipo de produtos e/o servizos que foron contratados polo cliente
 • Datos de visitas web: son os datos da dirección IP pública de cada conexión realizada polo usuario, incluíndo a súa data e hora de conexión, a consulta ao DNS, as páxinas webs consultadas ou as aplicacións utilizadas polo cliente, a IP da web que o cliente consulta, nome de dominio (URL), apartados visitados dentro da páxina web (URI), volume de datos utilizados, data da conexión e IMSI.

Non obstante o anterior, infórmase que a prestación dos Produtos e/o Servizos de Escenoset S.L. poderán implicar o tratamento doutras categorías de datos non incluídas nesta enumeración, en tal caso, o Cliente será informado das condicións de privacidade específicas solicitándoas ao correo info@escenoset.com )

Sen prexuízo dos datos indicados anteriormente, Escenoset S.L. informa que os datos tratados poderán ser obxecto dun proceso de anonimización irreversible cumprindo con todas as garantías establecidas pola lexislación así como as medidas que permita o mercado. A este respecto, sinalar que os principios de protección de datos de carácter persoal non son aplicables á información anónima.

4. Como tratamos os teus datos?
Na presente Política recóllese o detalle da forma na que Escenoset S.L. trata os datos persoais, e da cal se informou ao Cliente.

Que implica ser Cliente?
O Cliente é o responsable da relación establecida, e o que acepta as condicións nas que se desenvolve a mesma. Neste sentido, garante que está facultado e obtivo o consentimento dos usuarios ou interlocutores para aceptar as condicións de privacidade que se establecen na presente Política.

5. Para que tratamos os teus datos?
En Escenoset S.L. tratamos os datos do cliente para a prestación do servizo, así como para outras finalidades que o mesmo permita ou autorice nos termos informados na presente Política de Privacidade.
O Cliente será o único responsable de toda a información que se proporcione a Escenoset S.L. para a xestión e contratación dos produtos e/o servizos, garantindo que está facultado e obtivo o consentimento do seu titular para a entrega. Escenoset S.L. non se responsabiliza da utilización de datos falsos, inexactos, incompletos, non actualizados proporcionados polo Cliente.

6. Prazos de conservación da información

Infórmase o cliente de que, en cumprimento do principio de limitación do prazo de conservación, os datos recolleitos serán tratados única e exclusivamente durante o tempo necesario e para as finalidades para as que se solicitaron en cada momento. Serán pois mantidos de forma que se permita a identificación dos interesados durante non máis tempo do necesario para os fins do tratamento dos datos persoais.
En concreto, Escenoset S.L. atópase sometida ao cumprimento de determinadas obrigacións legais, por exemplo, o Lei Xeral Tributaria art. 66-70 para o tratamento de datos para a súa facturación e posible cesión dos mesmos en caso de obrigacións legais.

7. Exercicio de dereitos
De conformidade co establecido na normativa aplicable, Escenoset S.L. informa o cliente que ten os seguintes dereitos derivados da normativa aplicable:

 • Acceso: permite ao titular dos datos obter información sobre se en Escenoset S.L. estamos a tratar datos persoais que lle conciernen ou non e, en tal caso, dereito a obter información sobre os teus datos de carácter persoal sometidos a tratamento.
 • Rectificación: permite corrixir erros e modificar os datos que resulten ser inexactos ou incompletos.
 • Supresión: permite que os datos sexan suprimidos e deixen de tratarse por Escenoset S.L., salvo que exista obrigación legal de conservalos e/o non prevalezan outros motivos lexítimos para o seu tratamento por Escenoset S.L. conforme.
 • Limitación: baixo as condicións establecidas legalmente, permite que o tratamento de datos paralícese, de tal maneira que se evite por parte de Escenoset S.L. o seu tratamento nun futuro, que unicamente os conservará para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 • Oposición: en determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. Escenoset S.L. deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.
 • Portabilidade: permite ao interesado recibir os seus datos persoais e poder transmitilos directamente a outro responsable nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica. Para o exercicio deste dereito, será necesario que o cliente proporcione un correo electrónico válido.

Escenoset S.L. garante a adopción das medidas necesarias para asegurar o exercicio destes dereitos @gratuitamente, sendo necesario para tal exercicio que se achegue copia do seu documento oficial de identificación:

a. Para o exercicio de calquera dos dereitos citados anteriormente dirixindo un escrito postal, indicando na solicitude que dereito exerce, a:
o Identidade: Escenoset S.L.
o Enderezo. R/ Das Hedras, 45 A,B – Milladoiro
15895 Ames (A Coruña ) – España
o Enderezo Elect: info@escenoset.com

b. Escribindo un correo electrónico a través da seguinte dirección, achegando a mesma información exposta no apartado anterior, a: info@escenoset.com

8. Información que compartimos: destinatarios ou categorías destinatarios
Os datos non se cederán a terceiros, salvo nos casos en que exista unha obrigación legal.

9. Seguridade e confidencialidade no tratamento da túa información
Escenoset S.L., preocúpase por garantir a seguridade, o secreto e a confidencialidade dos teus datos, comunicacións e información persoal. Por iso, como parte do noso compromiso e en cumprimento da lexislación vixente, adoptamos as máis esixentes e robustas medidas de seguridade e medios técnicos para evitar a súa perda, mal uso ou o seu acceso sen a túa autorización.
Cando recibimos os datos do cliente, utilizamos rigorosos procedementos e funcións de seguridade para impedir calquera acceso non autorizado.

Os datos persoais que podamos solicitar por medio das distintas comunicacións que manteñamos contigo serán tratados con absoluta confidencialidade, comprometéndonos a gardar secreto respecto dos mesmos e garantindo o deber de gardalos adoptando todas as medidas necesarias e razoables que eviten a súa alteración, perda e tratamento ou acceso non autorizado, #de acordo con o establecido na lexislación aplicable.

10. Tratamento de datos de menores
Escenoset, S.L. prohibe expresamente que aqueles menores que non teñan a idade mínima prevista legalmente na normativa vixente para poder consentir o tratamento dos seus datos persoais por si mesmos, faciliten os mesmos a Escenoset S.L. sen o consentimento previo dos seus pais, titores ou representantes legais.
No momento no que os pais, titores ou representantes legais destes menores detecten un tratamento de datos non autorizado poderán presentar as súas consultas ou reclamacións dirixindo un escrito a info@escenoset.com